12.3.14

Barcelona m'inspira

 
Quan camino gairebé enganxat a les parets de les les cases de l'Eixample i salla al meu costat una bicicleta que em despentina i veig quatre guàrdies municipals de tertúlia de feina, un dels quals, al menys, imagino que ha contemplat l'escena, penso en la paraula prevaricació. El passeig per Barcelona comporta moltes altres situacions -en algunes podria ser jo l'infractor- en què el mot se'm presenta repetidament. Després penso que no, que es tracta únicament de la impossibilitat d'aprendre unes ordenances ciutadanes extensíssimes, plenes de variacions, de contradiccions que s'entrecreuen i d'excepcions, tot un pòsits d'anys i anys de diversos governs municipals d'intentar ordenar la convivència ciutadana des de perspectives dispars i amb detallismes enciclopèdics que només un especialista pot arribar a dominar.

Qui tingui tota una vida de lleure pot comprovar el que dic fent un clic aquí. Per posar uns quants exemples solts, gairebé a l'atzar (les negretes i els parèntesis són meus):

Prohibicions específiques en la via pública:
La neteja a la via pública de vehicles objectes o animals, llevat que es tracti d'actes puntuals de neteja. (No cal dir que si ens pesquen hem de dir que és un acte puntual)

L'escampadissa de fulls volants de publicitat o d'altres, i, en general, la publicitat il·legal. (En algun lloc es deu concretar quina és la publicitat il·legal; el que caldria concretar és que s'entén per escampadissa i si entra els papers que van escampant en mans de vianants els escampadors de davant de les botigues que es publiciten i que sovint acaben escampats per terra)

Romandre a la via pública sense observar unes condicions mínimes de neteja i higiene personal. (Amb això de les condicions mínimes hi hauria diversitat d'opinions, segur)

Passem al camp dels animals en general:

Només els animals que no representen perill o risc i estiguin en condicions d'higiene i salubritat adients poden romandre a la via pública. Els propietaris o, subsidiàriament, les persones que condueixen els animals són responsables del compliment d'aquest precepte.(Qui decideix quins animals representen perill? Com se saben, així, a simple vista, les condicions d'higiene i, sobretot, de salubritat?)

Anem a veure que passa amb els peixos:

Els peixos només poden ser despatxats en bosses de plàtic enfosquides, aïllades tèrmicament, ben oxigenades i amb informacions de transvasament detallades i escrites al paquet. En el cas de peixos laberint (anabantoidei) cal tenir en compte que tinguin suficients reserves d'aire atmosfèric. (Marededéu Senyor! La veritat és que sé ben poca cosa de transport de peixos)

A veure, sobre aquestes terrasses que algun dia acabaran d'estar legislades.
Únicament es permetrà la instal·lació de taules, cadires i para-sols. No s'admet la instal·lació de vetlladors, segons el concepte de l'art. 32.2.b de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona. Tots aquests elements hauran d'ésser desmuntables. Es permetrà, excepcionalment, la col·locació de jardineres de forma longitudinal per tal de separar o preservar als usuaris de les terrasses, únicament, de la calçada. En cap cas es permetrà que les jardineres tanquin l'espai pels laterals de la terrassa "privatitzant" el seu interior. (Com es pot comprovar, cadascú fa el que li sembla, sobretot tenint en compte que la casuística és infinita segons es pot imaginar llegint el text que hi ha a continuació)
Districte de les Corts
A dia d’avui la regulació municipal sobre les terrasses es diversa: pel que fa a les disposicions del Consell Municipal, esta repartida en tres ordenances amb disposicions generals, tres normatives de plans especials d’urbanisme per a establiments de concurrència pública en determinats districtes i una ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses en un districte; pel que fa a les disposicions de l’Alcaldia, s’han aprovat vuit plans reguladors de terrasses d’abast territorial de districte o inferior. A aquesta normativa, s’hi afegeixen altres resolucions i instruccions per a la regulació específica d’espais concrets.

M'aturo. Qui vulgui té fàcil en la localització, que no en el temps, el repàs de les ordenances de la ciutat. No hi ha res a fer, com deia l'ase a Anselm Turmeda per provar la superioritat dels animals sobre els humans, ells, els animals, no necessitaven cap llei més que les de la natura per regir-se. Els animals humans, en canvi, necessiten fer lleis i recordar que els seu desconeixement no implica el seu compliment. I jo afegiria que és bo que el seu incompliment no sempre sigui castigat sinó que la severitat depengui de l'interès circumstancial dels qui les han de fer complir.

No voldria acabar sense una addenda sobre com es veu la qüestió de les bicicletes -encara sense placa identificadora i sense exigència als ciclistes de portar cinta mètrica- des del municipi:

Article 14. Bicicletes
1. Les bicicletes circularan obligatòriament pels carrils bici segregats. Preferentment per la resta de carrils bici, per les calçades en zones 30 o per les vies senyalitzades específicament. Quan no existeixin aquests circularan per la calçada. Quan es donin les condicions previstes a l'apartat 6 d'aquest article, podran circular per les voreres.
2. Quan el carril bici estigui situat en vorera, els vianants el podran creuar, però no hi podran romandre ni caminar-hi. Els ciclistes respectaran sempre la preferència de pas dels vianants que el travessin i no podran superar la velocitat de 20 Km/h.
3. Quan el carril bici estigui situat en calçada, els vianants l'hauran de creuar pels llocs degudament senyalitzats i no el podran ocupar ni caminar-hi.
4. Quan els ciclistes circulin per la calçada, ho faran obligatòriament pels carrils més propers a les voreres, tot podent ocupar la part central d'aquests. Quan estigui expressament permès i senyalitzat, les bicicletes podran circular pels carrils reservats a altres vehicles.
5. Les bicicletes, a la calçada circulant com a vehicles, gaudiran de les prioritats de pas previstes en les vigents normes de trànsit.
6. En el cas de que no existeixi carril bici o altre via de les especificades en l'article 14.1, les bicicletes podran circular, excepte en moments d'aglomeració de vianants, per:
a) les voreres, andanes i passeigs de més de 5 metres i 3 metres d'espai lliure.
b) parcs públics i àrees de vianants.
c) zones de prioritat invertida en els dos sentits de circulació.
Als efectes expressats en aquest article, s'entendrà que hi ha aglomeració quan no sigui possible conservar 1 metre de distància entre la bicicleta i els vianants que hi circulin, o circular en línia recta 5 metres de manera continuada.
Les condicions de circulació de les bicicletes en aquests espais reservats per als vianants seran les següents:
a) Hauran de respectar sempre la preferència dels vianants.
b) Adequaran la velocitat a la dels vianants, sense superar els 10 Km/h.
c) S'abstindran de fer qualsevol maniobra que pugui afectar a la seguretat dels vianants, respectant la distància de 1 metre de separació.
d) Hauran d'evitar circular a menys d'1 metre de les façanes.
7. Als carrers i vies urbanes d'especial ús, aglomeració i/o habitual concentració de persones, l'Ajuntament establirà aquelles restriccions que consideri oportunes, tot senyalitzant pertinentment la zona i establint alternatives.
8. Els conductors de bicicletes no podran circular amb el vehicle recolzat només en una roda, ni agafar-se a vehicles en marxa.
9. Els conductors de vehicles motoritzats que pretenguin avançar a un ciclista ho faran extremant les
precaucions, canviant de carril de circulació i sempre i quan quedi, com a mínim, un espai lateral de 1,5 metre entre la bicicleta i el vehicle.
Els conductors de vehicles motoritzats, quan estiguin circulant darrera d'una bicicleta, mantindran una distància de seguretat prudencial i proporcional a la velocitat, que mai podrà ésser inferior a 3 metres.
10. Els altres vehicles no podran circular ni aturar-se en els carrils reservats per a bicicletes.
11. Les bicicletes hauran de dur un timbre, i quan circulin de nit han de dur llums i elements reflectants (al davant de color blanc, i al darrera, de color vermell) degudament homologats que permetin la seva correcta visualització pels vianants i conductors.
12. Les bicicletes podran dur remolc, homologat, per al transport de persones, animals o mercaderies, quan el conductor sigui major d'edat i sota la seva responsabilitat.
En cas de bicicletes que, per construcció, no puguin ser ocupades per més d'una persona podran transportar, tanmateix, un menor de fins a 7 anys quan el conductor sigui major d'edat i sota la seva responsabilitat, en un seient addicional i amb un casc que hauran de ser homologats.
13. Les bicicletes s'han d'estacionar preferentment als llocs habilitats, deixant en tots els casos un espai lliure pels vianants de tres metres. Resta específicament prohibit lligar-les a arbres, semàfors, bancs, papereres o davant de zones on hi hagi reserva de càrrega i descàrrega en la calçada en horari dedicat a l'activitat, d'estacionament per a persones amb discapacitat, zones de estacionament prohibit definides a l'article 34.3 d'aquesta Ordenança, parades de transport públic, passos per a vianants, en els espais habilitats per l'estacionament de bicicletes d'ús públic i en elements adossats a les façanes.
14. Els estacionaments de bicicletes situats a la via pública queden únicament i exclusivament reservats per a aquest tipus de vehicle.
15. les bicicletes li serà d'aplicació allò disposat a l'article 63 de la present Ordenança en quant a retirada de vehicles, especialment quan causi deteriorament del patrimoni públic per lligar-les on tenen específicament...
 

 

2 comentaris:

Oliva ha dit...

TENS TOTE lA RAO,PERO....MALGRAT TANS TRENQUE-COLLS,JC D'AQUI N'HAN MOC FINS L'HORA DIFINITI I "MAS ALLA".
PERO TU FOTLI¡¡¡

miquel ha dit...

Jo li foto, Oliva, però de moment tampoc no tinc intenció de moure'm :-)